Σχολιαζόμενη απόφαση: ΔΕφΘεσ (Συμβούλιο) 217/2013

Απόφαση επί αίτησης αναστολής για την αναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης θέσης δημοτικού υπαλλήλου σε αργία

Δέχεται την αίτηση αναστολής

Αιτών: Ιωάννης Παπουλίδης

Παραστάς δικηγόρος: Σπύρος Ν. Χριστοφορίδης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Παρατηρήσεις: Ελπίδα Καπαταγίδου, Υπ. Μ.Δ.Ε. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Α.Π.Θ., Χριστίνα Μπαΐρα, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Περίληψη απόφασης: Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 1 περ. α΄ του Υπαλληλικού Κώδικα προκύπτει ότι για τη θέση υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία απαιτείται πραγματική στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας με απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Επομένως, δεν τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας με αναστολή εκτέλεσης.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΔΕφΘεσ (Συμβούλιο) 217/2013
Αναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης θέσης δημοτικού υπαλλήλου σε αργία

Απόφαση επί αίτησης αναστολής για την αναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης θέσης δημοτικού υπαλλήλου σε αργία

Δέχεται την αίτηση αναστολής

Αιτών: Ιωάννης Παπουλίδης

Παραστάς δικηγόρος: Σπύρος Ν. Χριστοφορίδης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Παρατηρήσεις: Ελπίδα Καπαταγίδου, Υπ. Μ.Δ.Ε. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Α.Π.Θ., Χριστίνα Μπαΐρα, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Περίληψη απόφασης: Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 1 περ. α΄ του Υπαλληλικού Κώδικα προκύπτει ότι για τη θέση υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία απαιτείται πραγματική στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας με απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Επομένως, δεν τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας με αναστολή εκτέλεσης.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΔΕφΘεσ (Συμβούλιο) 217/2013
Αναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης θέσης δημοτικού υπαλλήλου σε αργία

Share